Caiet de sarcini

Antet BENEFICIAR

Nr. înregistrare/Dată

APROBAT,

Funcție …………………..

Nume …………………….

 

 

CAIET DE SARCINI1

achiziție servicii de analiza a riscurilor la securitate fizica pentru obiectivele

BENEFICIARULUI2

 

 

 

Întocmit,

Funcție …………………..

Nume …………………….

 

 

 

Cuprins

1. Introducere 4

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 4

2.1. Informații despre BENEFICIAR 4

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 4

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către BENEFICIAR 4

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 5

2.5. Cadrul general al sectorului în care BENEFICIARUL își desfășoară activitatea 5

2.6. Factori interesați și rolul acestora 6

3. Descrierea serviciilor solicitate 6

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul BENEFICIARULUI 6

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 6

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 6

3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 6

3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 7

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 7

4. Ipoteze și riscuri 8

5. Abordare și metodologie în cadrul Contractului 8

6. Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate 8

7. Locul și durata desfășurării activităților 8

7.1. Locul desfășurării activităților 8

7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 11

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor 9

8.1. Condiții de participare la procedura de achiziție publică 9

8.2. Profilul experților principali 9

8.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 10

8.4. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului 10

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 11

10. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul
Contractului
11

10.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 11

10.2. Rapoartele/documentele
solicitate de la Contractant
11

10.3. Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 12

10.4. Finalizarea
serviciilor în cadrul Contractului
12

11. Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului 12

12. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 12

13. Anexe 12

 1. Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea
serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri BENEFICIARUL îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Contractant în cadrul
Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire,
orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant, Operator economic și Contractant care vor avea același înțeles.

 1. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

  1. Informații despre BENEFICIAR

Nr.

Informație

Detaliere

1

BENEFICIAR:
denumire, adresa, pagina web

 
 
 
 

2

Sectorul
de activitate

 

3

Activitate
principală

 

4

Activitățile
Autorității Contractante care sunt afectate /influențate
de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit

 
  1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Achizitia serviciilor de analiză ori revizuire a riscurilor la securitate fizică este finanțată în cadrul Programului anual de achiziții 202… – fonduri publice/proprii.

Beneficiarul este interesat să se conformeze cerințelor legale din domeniul pazei bunurilor și valorilor, prezenta achiziție constituind etapa premergatoare pentru implementarea măsurilor/sistemelor de securitate din obiectivele mentionate in anexa.

  1. Informații despre beneficiile anticipate de către BENEFICIAR

Beneficiile anticipate de către BENEFICIAR, includ dar nu se limitează la aspecte precum:

 1. furnizarea de informații pentru factorii de decizie privind nivelul riscurilor asociate activității organizației, a impactului potențial, evidentierea amenințărilor și vulnerabilităților care contribuie major la materializare riscurilor relevante;

 2. îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de către BENEFICIAR prin controlul riscurilor relevante, care pot pune în pericol viața, integritatea corporală și libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute, așa încât să se încadreze în domeniul acceptabil, potrivit actelor normative în materie;

 3. optimizarea costurilor pentru limitarea și menținerea riscurilor asumate la nivel rezidual.;

 4. îndeplinirea cerințelor impuse de cadrul legal din domeniul securității private.

  1. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii

Serviciile solicitate de BENEFICIAR sunt în strânsă legătură cu activitățile ce trebuie desfășurate
în scopul ducerii la îndeplinire a sarcinilor rezultate ieșite din documentația privind analiza de risc la securitate fizică a fiecărui obiectiv, respectiv:

 1. achiziția și instalarea elementelor de protecție mecanofizică certificate (seifuri, blindaje, grilaje și plase metalice, bariere, porți, tâmplarie, folii rezistente la atac manual, etc.);

 2. achiziția serviciilor de proiectare și instalare a sistemelor de alarmare împotriva efracției conform Raportului de evaluare și tratare a riscurilor;

 3. contractareaachiziția serviciilor de pază potrivit dispozitivului și a misiunilor descrise în Raportului de evaluare și tratare a riscurilor;

 4. conformarea legală prin obținerea avizelor poliției pentru proiectele tehnice ale sistemelor de alarmare și planurileor de pază;

 5. implementarea măsurilor interne stabilite, de ordin organizatoric, procedural sau tehnologic.

  1. Cadrul general al sectorului în care BENEFICIARUL își desfășoară activitatea

BENEFICIARUL desfășoară activități în domeniul ………………./activități
relevante în domeniul
(gaze și energie termică, energie electrică, apă, servicii de transport, porturi și aeroporturi, servicii poștale, extracția de petrol și gaze naturale).

Serviciile solicitate fac referire la imobile/amplasamente, conform Anexei 1, în care BENEFICIARUL desfășoară următoarele activități:

 • sedii administrative care includ/nu includ program cu publicul/clienți,

 • puncte de lucru în care se desfășoară activități relevante din domeniul ………;

 • puncte de lucru în care se desfășoară activități conexe obiectului de activitate (depozitare, reparare și întreținere utilaje/echipamente);

 • etc.

Pentru sediile/punctele de lucru prevăzute în Anexa 1, pot interveni următoarele modificări (descriere a modificărilor funcționale, arhitecturale, obiect de activitate) în următoarele …. luni3.

Lista sediilor/punctelor de lucru care fac obiectul serviciilor solicitate poate suferi modificări în sensul desființării/relocării, în următoarele …. luni4.

  1. Factori interesați și rolul acestora

Principalii factori interesați prin raportare la serviciile solicitate, sunt:

 • factorii de decizie ai BENEFICIARULUI, care pot interveni pe parcusul derulării contractului pentru acceptarea soluțiilor finale de securitate din cele propuse prin documentația privins analiza de risc la securitate fizică și sau solicitarea modificării termenilor contractuali;

 • autoritatea de reglementare (POLIȚIA) care prin activitățile desfășurate, poate influența termenele de desfășurare menționate în contract.

 1. Descrierea serviciilor solicitate

  1. Descrierea situației actuale la nivelul BENEFICIARULUI

La nivelul BENEFICIARULUI activitățile din domeniul securității private reprezintă/nu reprezintă o prioritate, fiind în responsabilitatea Serviciului/Compartimentului
…………., persoana desemnată având pregătire în domeniu ca manager de securitate/evaluator de risc la securitate fizică/proiectant sisteme de securitate ori serviciul a fost externalizat căte un terț conslultant.

  1. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Serviciile solicitate sprijină factorii de decizie pentru managementul riscurilor de securitate fizică ce pot afecta buna desfășurare a activității BENEFICIARULUI, astfel încât prin implementarea măsurilor indicate în Raportul de evaluare și tratare a riscurilor de securitate fizică să le minimizeze și limiteze la un nivel acceptabil, în acord cu normele metodologice.

  1. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Pentru efectuarea serviciilor solicitate, personalul abilitat, desemnat de CONTRACTANT, desfășoară, în mod obligatoriu, următoarele activități:

 • încheie acorduri de confidențialitate cu BENEFICIARUL,

 • culege datele din obiective, prin inspectarea acestora, în condițiile stabilite cu BENEFICIARUL, analizează măsurile de pază și examinează , funcționalitatea sistemelor de alarmare existente ori certificările produselor mecanofizice, identifică vulnerabilitățile de orice natură, stabilește vecinătățile, și studiază documentele puse la dispoziție de BENEFICIAR,

 • identifică și descrie zonele funcționale din obiectiv, potrivit HG 301/2012;

 • evideniază activele relevante din patrimoniul beneficiarului;

 • stabilește contextul extern legat de posibilitățile de fugă, căi de acces, traficul auto și pietonal;

 • anticipează amenințările prin evidențierea scenariilor de securitate;

 • folosesște o metodă prevăzută de standardul de profil pentru analizarea și estimarea riscurilor;

 • formulează propuneri de măsuri eficiente și concrete pentru reducerea riscurilor la fiecare obiectiv,, pe care le prezintă și susține față de BENEFICIAR, în vederea implementării acestora potrivit Raportului de evaluare și
  tratare a riscurilor la securitate fizică; Conținutul și configurația măsurilor de securitate propuse trebuie să asigure elementele temei de proiectare pentru soluțiile tehnice;

 • estimează costurile de implementare a măsurilor fundamentate tehnic și economic, astfel încât beneficiarul să ișsi poată proiecta bugetul necesar;

 • completează corect grila specifică obiectivului prin alegerea variabilelor corecte în corelare cu existența din teren și explicitează
  în Raport opțiunile alese convențional și justifică măsurile descrise la pct.4.2- alte măsuri, fără a relua elementele punctate în grilă.;

 • elaborează Raportul de evaluare în formatul stabilit de Instrucțiunile M.A.I. nr.9/2013, iar conținutul acestuia va cuprinde toate informațiile rezultate din procesul de vizionare înteren, din conținutul documentelor puse la dispoziție cu structurare pe titlurile menționate în normele metodologice la art.7 alin.2, inclusiv concluziile rezultate în procesul de evaluare;

 • definitivează documentația privind analiza de risc la securitate fizică, prin atașarea grilei și a documentelor suport folosite în Raport.

 • predă BENEFICIARULUI documentația de materializare a procesului de analiza de risc la securitate fizică, la termenele contractuale,

 • acordă asistența necesară, la solicitarea BENEFICIARULUI, în perioada legală de implementare a măsurilor, de susținere a documentației în fața prestatorilor de servicii de securitate și a reprezentanților Poliției .

  1. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să livreze drept rezultate finale documentațiile privind analiza de risc pentru obiectivele BENEFICIARULUI, documentații ce trebuie să întrunească următoarele caracteristici:

 • să respecte conținutul precizat de art. 7 din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013;

 • să stabilească măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor în domeniul acceptabil, exprimate într-un mod coerent care să faciliteze identificarea activităților pe care BENEFICIARUL trebuie să le intreprindă în termenul legal de implementare;

 • să furnizeze informațiile necesare pentru înțelegerea de către BENEFICIAR a eficienței mijloacelor de control propuse prin soluțiile de securitate;

 • să conțină date din care să reiasă optimizarea resurselor BENEFICIARULUI în implementarea și funcționarea măsurilor de securitate stabilite;

 • să formuleze eventuale recomandări referitoare la diminuarea nivlului de risc asociat fiecărui obiectiv.

 1. Ipoteze și riscuri

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile care au putut fi identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în derularea contractului, după cum sunt descrise în continuare:

 1. dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați;

 2. modificarea priorităților privind ordinea de efectuare a documentațiilor privind analiza de risc;

 3. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

 1. Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Cu privire la abordarea și metodologia aplicabile în executarea Contractului, se precizează următoarele:

 1. BENEFICIARUL va desemna personalul responsabil de planificarea, progresul și realizarea Contractului;

 2. Contractantul va respecta metodologia aprobată prin Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013, ținând cont și prevederile relevante din legislația specifică care reglementează domeniul în care desfășoară activități BENEFICIARUL;

 3. Contractantul este liber să aleagă și să aplice tehnicile standardizate de evaluare a riscurilor, considerate adecvate activităților desfășurate de BENEFICIAR.

 1. Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate

Ofertantul trebuie să prezinte graficul de prestare pe activități:

 • Vizionarea locațiilor – ex. 12 zile

 • Colectare și coroborare documente – ex; 4 zile

 • Redactare și analizare rapoarte de evaluare – ex: 21 zile;

 1. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

  • 3.5. Condiții de calificare și selecție la procedura de achiziție publică

La procedura de achiziție publică pot participa operatorii economici care:

 • sunt înregistrați la ONRC, au sediu social și au înscris ca obiect de activitate unul din codurile CAEN 7112 sau 7490;

 • nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 / art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale;

 • pot demonstra prin orice mijloace adecvate că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat;

 • nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

 • nu se află în starea de incompatibilitate precizată la art. 13 din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013;

 • au minim __ angajați înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF) și capacitatea necesară pentru realizarea activităților menționate în caietul de sarcini în termenele prevăzute și nu figurează cu au analize de risc anulate evidențiate în registru.

3.6. Profilul specialiștilor principali

Rol expert SPECIALIST ÎN EVALUAREA RISCULUI LA SECURITATE FIZICĂ

Calificare educațională și/sau profesională

Cerințe cumulative pentru fiecare persoană desemnată să realizeze contractul:

 1. cerință minimă – absolvent al programului de formare profesională EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ – cod COR 242115;

 2. cerința dorită abilitat de Inspectoratul General al Poliției Române prin înscriere în RNERSF.

Abilități

Abilități potrivit competențelor specifice din standardul ocupațional pentru educaţie şi formare profesională EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

Experiența profesională generală

A desfășurat activități în domeniul pazei bunurilor și valorilor: preferabil 10 ani, dar nu mai puțin de 5 ani.

Experiența profesională specifică

A desfășurat activități în domeniul evaluării riscului la securitate fizică minim 2 ani și a realizat, în medie, cel puțin 10 analize pe an.

Responsabilități în cadrul Contractului

Toate activitățile prevazute la pct. 3.4 Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate din prezentul Caiet de Sarcini.

  1. 3.7

Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

 

Pentru realizarea serviciilor solicitate Contractantulului îi revin obligații în sensul:

 1. asigurării de specialiști conform cerințelor de la pct.68.2 Profilul specialiștilor principali, precum și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

 2. desemnării de specialiști care nu se află în stare de incompatibilitate în sensul prevederilor art. 13 din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013, inclusiv pe perioada de derulare a contractului și a termenului de implementare a măsurilor de Securitate stabilite;

 3. Să furnizeze Raportul de evaluare șsi tratare a riscurilor într-un format care săa conțtină doar informații corecteexacte, conforme cu datele din obiectiv, și definirea de măsuri concrete care să aibă eficiența necesară pentru controlul riscurilor relevante,. de a se asigura și urmări cu strictețe ca oricare dintre specialiștii propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, cerințele legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite;

 4. asigurării și garantării BENEFICIARULUI că specialiștii pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

 1. Structura și conținutul oferetelor tehnice și finaciară;

Oferta va cuprinde două capitole și anume propunerea tehnică și propunerea financiară, în formatul prevăzut de Instrucțiunile către OfertanțiCaietul de sarcini, având precizată inclusiv durata de valabilitate.

Propunerea Tehnică, care se prezintă în Ofertă, va include:

 1. Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;

 2. Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.

 3. Metodologia de abordare a executării Contractului va cuprinde informaţii şi detalii, coroborate cu Condiţiile Contractului şi cu prevederile Instrucțiunilor către Ofertanți, cu privire la următoarele:
    1. Rezumat executiv care include prezentarea concisă a condiţiilor contractului, incluzând sugestii sau aspecte cheie legate de cerinţele beneficiarului cu privire la rezultatele aşteptate, abordarea propusă pentru atingerea obiectivelor contractului luând în calcul resursele, durata şi succesiunea logică în timp a activităţilor ce urmează a fi utilizate.;

2. Descrierea detaliată a activitații de realizare a analizei de risc la securitate fizică, cu respectarea precisă a metodologiei din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013, a prevederilor actelor normative incidente domeniului pazei, astfel încât să rezulte de documentaţii de calitate.

Se
vor face precizări privind documentele necesare a fi puse la dispoziție de către beneficiar.

3. Grafic de implementare a activităților, include prezentarea detaliată a planificării activităţilor în unități de timp (ore/zile), cu defalcarea pe etape obligatorii prevăzute de metodologia din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013.

4.
Organizarea implementării contractului:
va include măsurile organizaţionale luate şi modalitatea de alocare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru implementarea proiectului, furnizând suficiente argumente care să dovedească faptul că planul de activitate este unul realist şi poate fi pus în practică.

Planul de implementare propus trebuie bine fundamentat, combinând cu succes următoarele aspecte:

i. Facilităţile tehnice sau echipamentele folosite de Ofertant pentru implementarea contractului raportat la programul normal de funcţionare şi de întreţinere, a datelor de disponibilitate ale acestora în teren, a modului cum vor fi contribui acestea la o calitate adecvată a livrabilelor;

ii. Resursele umane care vor fi alocate de către Ofertant în scopul culegerii datelor, elaborării componentelor documentației privind analiza riscului la securitate fizică, a realizării livrabilelor, gradul lor de implicare ţinând cont de programul normal de muncă.

iii. Scurtă descriere a sistemului de control şi asigurare a calităţii care va fi implementat de către Antreprenor pentru prestarea serviciilor şi elaborarea documentațiilor, precizarea documentelor şi procedeelor de verificare şi monitorizare a Contractului de servicii;

iv. Măsurile
asigurătorii
ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul execuţiei contractului, inclusiv eventuale asigurări financiare de răspundere civilă ce pot fi încheiate pentru daune produse din execuţia studiilor în teren, personalul implicat sau terţilor, dar şi pentru răspunderea profesională, conform legii, asupra documentaţiilor realizate.

Propunerea Financiară va cuprinde o descriere și justificare a costurilor bazate pe:

Propunerea Financiară va include următoarele elemente:

 1. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;

 2. Documentele de fundamentare a prețului. Se va face o justificare a prețului, prin detaliere pe tipuri de cheltuieli: de transport, cazare, vizionarea locațiilor, elaborarea raportelor și printare.

Justificarea prețului se poate realiza și prin indicarea unor norme de timp pe activitățile derulate, cu precizarea tarifului/om/ora, pe categorii de obiective.

activități așa cum sunt definite în caiectul de sarcini;

tarife/om/ore de lucru/raport

Propunerea Tehnică va răspunde tuturor cerințelor din Caietul de sarcini:

 1. Cadrul legal care guvernează relația dintre BENEFICIAR și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Executarea contractului pentru serviciile solicitate, se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

Această procedură este guvernată de următoarele:

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016);

 2. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 101/2016);

 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 395/2016);

 4. Regulamentul C.E. nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 2016;

 5. Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din 11 ianuarie 2017;

 6. Instrucțiunea nr. 2/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 din 27 aprilie 2017;

 7. Instrucțiunea nr. 1/2018 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 926 din 2 noiembrie 2018;

 8. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată

 9. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată,

 10. Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/ 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

 11. standardele specifice domeniului managementului riscului, elementelor de protecție mecanofizică, echipamentelor pentru sistemele de alarmare, dispeceratelor de monitorizare și intervenție,

 12. legislația specifică domeniilor de activitate ale BENEFICIARULUI,

 13. legislația specifică mediului, securității și sănătății în muncă, prelucrării datelor cu caracter personal.

 14. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată

H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată,

Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/ 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

standardele specifice domeniului managementului riscului, elementelor de protecție mecanofizică, echipamentelor pentru sistemele de alarmare, dispeceratelor de monitorizare și intervenție,

legislația specifică domeniilor de activitate ale BENEFICIARULUI,

legislația specifică mediului, securității și sănătății în muncă, prelucrării datelor cu caracter personal,

alte acte normative relevante.

 1. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

  • 3.8
  • 3.9 Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

În plus față de orice alte documente, BENEFICIARUL poate solicita rapoarte prevăzute în cadrul activităților și responsabilităților asociate fiecărei activități, caz în care Contractantul trebuie să furnizeze următoarele rapoarte:

Identificare raport solicitat

Conținut raport solicitat

Momentul transmiterii raportului (varianta de lucru, sau varianta finală, după caz)

Raport la începerea activității

Analizarea situației existente și a Planului de lucru inclus în propunerea tehnică prin raportare la data efectivă de începere a activității în cadrul Contractului

În termen de cel mult ….. zile de la începerea realizării activităților

Raport de progres al activităților în cadrul Contractului

Conform clauzei Raportarea și aprobarea serviciilor din Contract – Condiții generale și Specifice

Înainte cu ….. zile de momentul ședinței de monitorizare și control a progresului în Cadrul Contractului

Raport final

Analiza situației existente la finalul Contractului prin raportare la conținutul Raportului inițial, al evoluției

În termen de [introduceți] de la primirea comentariilor cu privire la ciorna raportului final de la persoana stabilită prin contract.

Precizări privind realizarea recepției lucrărilor

În funcție de complexitatea activităților în Contract, se poate stabili pentru fiecare rezultat/livrabil în cadrul Contractului o procedură cu privire la recepția lucrărilor, cum este cel propus în continuare:

Rezultat/Document/Raport

Descrierea mecanismului de acceptare a rezultatelor/rapoartelor/documentelor

[Rezultat/Document/

Raport 1..n]

Prezentarea de către Contractant în cadrul unei întâlniri stabilite de comun acord de către Autoritatea Contractantă și Contractant a rezultatelor obținute/documentelor elaborate/rapoartelor întocmite pentru analiza în comun a informațiilor prezentate

Introducerea, în cazul în care este aplicabil, a informațiilor solicitate în mod expres de Autoritatea Contractantă și agreate în cadrul întâlnirilor, așa cum sunt documentate în procesele-verbale/minutele întâlnirilor în raportul final

În cazul în care este aplicabil, revizuirea conținutului și enumerarea criteriilor în baza cărora se realizează această revizuire.

 1. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

BENEFICIARUL va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

 1. toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

 2. rezultatele au fost aprobate de BENEFICIAR, pe baza cerințelor incluse în Contract.

 1. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se face prin aplicarea criteriului de atribuire :

prețul cel mai scăzut;

sau

cel mai bun raport calitate-preț (recomandat)5.

Punctaj maxim total: 100

Componenta financiară:

Pondere în punctajul total : 40 pct.

Descriere: Componenta financiară apreciază nivelul prețurilor ofertate față de prețul cel mai scăzut dintre acestea.

Componenta tehnică:

Denumire factor de evaluare:

1. Calitate (Q)

Pondere în punctajul total : 30 pct.

Descriere: Componenta Calitate (Q) ține cont de modul de abordare a îndeplinirii contractului de către Ofertant, respectiv măsura în care abordarea propusă asigură coerenţa, claritatea şi corelaţiile între modul de descriere şi fundamentare a activităţilor şi subactivităţilor serviciilor de analiză a riscurilor ce vor fi aplicate.

2. Organizare (O)

Pondere în punctajul total : 30 pct.

Descriere: Componenta Organizare (O) ține cont de numărul și experiența relevantă a personalului propus de operator pentru realizarea contractului.

Se vor face precizări cu privire la ponderile alocate:

 1. Anexe

Anexa 1:

Lista obiectivelor pentru care se solicită executarea serviciilor

Anexa 1 – Lista obiectivelor pentru care se solicită executarea serviciilor

Nr.

Denumirea obiectivului

Adresă obiectiv

Coduri CAEN autorizate

Activități desfășurate în obiectiv

Descriere succintă a măsurilor de securitate existente

1.

         

2.

         
           

n.

         
   

BENEFICIAR

1 Prezentul model este întocmit pentru achiziția serviciilor în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul achizițiilor sectoriale, trimiterile la prevederile legii nr. 98/2016 din prezentul model, se vor înlocui conform tabelului comparativ din finalul Instrucțiunilor către ofertanți

2 Denumirea entității care organizează procedura de achiziție

3 Precizarea se impune în cazul în care perioada este în interiorul perioadei contractuale

4 Vezi referința 2.

5 Serviciile de evaluare a ricului la securitate fizică sunt activități de consultanță în domeniul securității private, de complexitate ridicată, context în care pot fi încadrate în categoria serviciilor intelectuale, prevăzute la art. 187 din Legea nr. 98/2016, art. 209 din Legea nr. 99/2016 și art. 10 din Instrucțiunea MFP nr. 1/2017.

 

Descarca caietul de sarcini in format .DOCX