Instrucţiuni către ofertanţi

 

 

Antet BENEFICIAR

Nr. înregistrare/Dată

APROBAT,

Funcție …………………..

Nume …………………….

 

 

INSTRUCȚIUNI
CĂTRE OFERTANȚI[1]

achiziție servicii de analiza a riscurilor la securitate fizica pentru obiectivele

BENEFICIARULUI[2]

 

 

Întocmit,

Funcție …………………..

Nume …………………….

 

CUPRINS

I. SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.. 4

I.1) DENUMIRE ȘI ADRESĂ.. 4

I.2) ACHIZIȚIE COMUNĂ.. 4

I.3) COMUNICARE.. 4

I.3.1) ÎNTREBĂRI PE PERIOADA PREGĂTIRII OFERTELOR.. 5

I.3.2) MODIFICĂRI ALE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE.. 5

1.3.3) BULETINE DE RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI EMISE PE PERIOADA PREGĂTIRII OFERTELOR.. 6

I.4) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE.. 6

I.5) ACTIVITATE PRINCIPALĂ.. 7

II.SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI. 7

II.1) OBIECTUL ACHIZITIEI. 7

II.2) DESCRIERE.. 8

II.3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU.. 11

III.SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE.. 11

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE.. 11

III.1.1) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE, INCLUSIV CERINȚE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRELE PROFESIONALE SAU COMERCIALE.. 12

III.1.1.a) CERINȚE REFERITOARE LA MOTIVELE DE EXCLUDERE.. 12

III.1.1.b) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE.. 17

III.1.2) SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ.. 18

III.1.3) CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ.. 19

III.1.4) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI. 20

II.1.5) INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE REZERVATE.. 21

III.1.6) DEPOZITELE ȘI GARANȚIILE SOLICITATE.. 21

III.1.7) LEGISLAȚIA APLICABILĂ.. 23

III.2) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT.. 24

IV. SECTIUNEA IV: PROCEDURĂ.. 25

IV.1) TIPUL PROCEDURII. 25

IV.2) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE.. 25

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI. 26

IV.3.1) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE.. 26

IV.3.2) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE.. 28

IV.3.3) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 28

IV.3.4) REGULI ȘI CERINȚE SPECIFICE REFERITOARE LA PREZENTAREA OFERTEI 29

IV.5) EVALUAREA OFERTELOR.. 31

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE.. 35

VI.1) INFORMAȚII PRIVIND PERIODICITATEA.. 35

VI.2) INFORMAȚII PRIVIND FLUXURILE DE LUCRU ELECTRONICE.. 35

VI.3) INFORMAȚII SUPLIMENTARE.. 35

VI.4) PROCEDURI DE CONTESTARE.. 35

VI.4.1) ORGANISMUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR.. 35

VI.4.2) PROCEDURA DE CONTESTARE.. 36

VI.4.3) SERVICIUL DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE CONTESTARE.. 36

V. DEFINIȚII. 36

I.SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE ȘI ADRESĂ

Denumire oficială

BENEFICIAR

Adresa:

[Introduceți
adresa]

Oraș

[Introduceți
orașul]

Țara

[Introduceți
țara]

Cod poștal

[Introduceți
codul poștal]

Punct(e) de
contact

[numele
persoanei/persoanelor de contact – funcție]

Toate comunicările
legate de această procedură de achiziție trebuie să fie adresate
persoanei/persoanelor de contact numai la coordonatele menționate mai sus .

Oricare
alte persoane din cadrul
BENEFICIARULUI nu vor fi contactate
în legătură cu această procedură de achiziție în nicio circumstanță.

BENEFICIARUL
nu va fi făcut răspunzător în cazul în care Ofertantul nu respectă această
instrucțiune.

Telefon

[Introduceți
număr telefon]

Fax

[Introduceți
număr fax]

Adresa internet
(URL)

[Introduceți
adresa URL]

I.2) ACHIZIȚIE COMUNĂ

Contractul
implica o achiziție comună

[Introduceți
DA/NU]

Contractul
este atribuit de un organism central de achiziție

[Introduceți
DA/NU]

I.3) COMUNICARE

Documentele
privind achiziția publică sunt
disponibile :

La punctul de contact menționat anterior.

Data
limită de primire a solicitărilor de clarificări

[Introduceți data/numărul de zile calendaristice înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor]

Informații
suplimentare

Pot fi obținute de la adresa menționată mai sus.

Ofertele
trebuie depuse la

La punctul de contact menționat anterior.

BENEFICIARUL consideră că Documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți[3] 
suficiente detalii, cu privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, și, pe această bază, să decidă dacă depun sau nu o Ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire. Cu toate acestea, Operatorii Economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu Documentația de atribuire, conform instrucțiunilor următoare.

I.3.1) ÎNTREBĂRI PE PERIOADA PREGĂTIRII OFERTELOR

Întrebări legate de conținutul Documentației de atribuire

Orice Operator Economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare cu privire la Documentația de atribuire până la termenul limită mai sus menționat la (paragraful I.3) COMUNICARE
Numărul de zile înainte de termenul limită pentru depunerea Ofertelor până când operatorii economici pot solicita clarificări).

Solicitările de clarificări primite de către BENEFICIAR după termenul limită specificat nu vor fi luate în considerare.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă la punctul de contact menționat anterior.

I.3.2) MODIFICĂRI ALE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Modificări ale Documentației de atribuire

Dacă este cazul, Autoritatea Contractantă poate modifica conținutul Documentației de Atribuire prin emiterea unui Amendament la Documentația de Atribuire.

Modificările pot fi emise în orice moment înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor, însă Autoritatea Contractantă va permite, dacă este necesar, un interval de timp suficient pentru Operatorii Economici interesați în vederea pregătirii Ofertelor, prin prelungirea termenului limită de primire a Ofertelor. Termenul limită va fi prelungit cu o perioadă stabilită proporțional cu conținutul informațiilor incluse în Amendament.

Amendamentele vor fi transmise de Autoritatea Contractantă, tuturor potențialilor Ofertanți.

1.3.3) BULETINE DE RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI EMISE PE PERIOADA PREGĂTIRII OFERTELOR

Buletinele de răspuns la clarificări emise de Autoritatea Contractantă

Pe perioada pregătirii Ofertelor răspunsurile la solicitările de clarificări (dacă există) sau amendamentele emise de Autoritatea Contractantă (dacă
există) vor face parte din Documentația de atribuire și vor fi comunicate
tuturor potențialilor Ofertanți, sub forma unui Buletin de răspuns.

Data/datele [introduceți]la care Autoritatea Contractantă va răspunde (prin intermediul Buletinului/Buletinelor consolidat/consolidate de răspuns) în mod clar și complet la toate Solicitările de clarificări și la toate solicitările de informații suplimentare primite de la Operatorii Economici interesați este/sunt: ….. [introduceți numărul de zile calendaristice (maximum 10) potrivit prevederilor legale aplicabile].

Toate Buletinele de răspuns vor fi transmise de Autoritatea Contractantă, tuturor potențialilor Ofertanți.

Ofertele vor fi întocmite pe baza informațiilor din Documentația de atribuire și Buletinul/Buletinele de răspuns care ar putea fi emise de Autoritatea Contractantă cu privire la aceasta.

Toate comunicările legate de acest proces de achiziție vor deveni parte a dosarului achiziției întocmit de Autoritatea Contractantă pentru această procedură de achiziție și ar putea fi încorporate în Contractul/Acordul-cadru care rezultă din această procedură, în funcție de decizia Autorității Contractante.

I.4) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

Agenție/birou național sau federal

Autoritate regională sau locală

Agenție/birou regional sau local

Organism de drept public

Instituție/agenție europeană sau organizație europeană

Altele (precizați): [introduceți]

Servicii generale ale administrațiilor publice

Apărare

Ordine și siguranță publică

Afaceri economice și financiare

Sănătate

Construcții și amenajări teritoriale

Protecție socială

Recreere, cultură și religie

Educație

Altele (precizați): [introduceți]

I.5) ACTIVITATE PRINCIPALĂ

BENEFICIARUL este o autoritate care desfășoară activități în domeniul [introduceți] și este Autoritatea Contractantă care derulează această procedură de achiziție și atribuie Contractul/Acordul-cadru.

II.SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) OBIECTUL ACHIZITIEI

Titlu

Achiziție servicii de analiza a riscurilor la securitate fizica pentru obiectivele BENEFICIARULUI

Codul obiectului
Contractului din PAAP

[Introduceți codul unic al obiectului Contractului așa cum este acesta generat în SEAP la momentul includerii procedurii în Programul Anual al Achizițiilor Publice, conform art. 12, alin. (5), lit. (i) din Anexa la HG 395/2016]

Cod CPV principal

7971 Servicii de siguranţă

Tipul Contractului

SERVICII

Categoria de servicii: servicii intelectuale

Descriere succintă
a contractului sau a achizi
ției

Servicii de elaborare a documentațiilor de analiza de
risc la securitate fizică pentru obiectivele BENEFICIARULUI

Valoarea totală
estimat
ă

Valoarea totală estimată fără TVA: [Introduceți valoarea totală estimată a achiziției] 

sau 

Interval: …….. – ……… [Introduceți intervalul valoric]

Moneda: RON

Sumele indicate nu includ TVA.

Valoarea estimată/Valoarea maximă estimată[alegeți corespunzător] a
achiziției reprezintă valoarea totală/maximă totală
[alegeți corespunzător]
a Contractului/Acordului-cadru [alegeți corespunzător] care rezultă din această procedură pe întreaga sa durată.

Monedă

RON

Informații despre Loturi[4]

Contract împărțit pe Loturi

NU

Numărul de loturi pentru care pot fi depuse Oferte

Nu este aplicabil.

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant

Nu este aplicabil.

Autoritatea
Contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea
următoarelor loturi sau grupuri de loturi

Nu este aplicabil.

     

II.2) DESCRIERE

Cod(uri)
CPV secundar(e)

Nu este aplicabil

Locul de executare

Codul
NUTS:

[Introduceți codurile NUTS potrivit Nomenclaturii Unităților Teritoriale pentru Statistică pentru România]

Locul
principal de executare

România/[introduceți localitățile]

Descrierea
achiziției publice

BENEFICIARUL organizează procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentațiilor de analiză de risc la seuritate fizică pentru un număr de ……. obiective amplasate în județul/județele ……….. .

Valoarea estimată fără TVA a achiziției: ………. [introduceți valoarea sau intervalul valoric …………[introduceți moneda]

Procedura
presupune

Încheierea unui Contract cu valoarea estimată, fără TVA: [introduceți valoarea sau intervalul valoric RON.

Criteriul
de atribuire

Costul cel mai scăzut                           – NU                          

Cel mai bun raport calitate – preț     – NU

Cel mai bun raport calitate – cost    – DA

Punctaj maxim total: 100

Componenta financiară:

Pondere: 40 pct.

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a)Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;   

b)Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:


P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Componenta tehnică:


Denumire factor de evaluare
:

 1. Calitate (Q)

Pondere în punctajul total : 30 pct.

Descriere: Componenta Calitate (Q)

Algoritm de calcul: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul.

Punctajul maxim de 100 puncte pentru Calitate are o pondere de 30% în punctajul final, şi se calculează după formula:

Q n = (Mp n + Cp n)

Unde:

Q n = punctaj total al ofertei n,

Mp n = punctaj total pentru metodologia de prestare a ofertei n;

Cp n = punctaj al ofertei n pentru metodologia de verificare a calităţii prestaţiei.

Punctajul pentru factorul Mp se acorda astfel:

 • Abordarea propusă asigură complet coerenţa, claritatea şi corelaţiile între modul de descriere şi fundamentare a activităţilor şi subactivităţilor serviciilor de proiectare ce vor fi aplicate primeşte punctajul maxim de 50 de puncte.
 • Abordarea propusă asigură parţial coerenţa, claritatea şi corelaţiile între modul de descriere şi fundamentare a activităţilor şi subactivităţilor serviciilor de proiectare ce vor fi aplicate primeşte un număr de 25 de puncte.
 • Abordarea propusă nu asigură coerenţa, claritatea şi corelaţiile între modul de descriere şi fundamentare a activităţilor şi subactivităţilor serviciilor de proiectare ce vor fi aplicate primeşte un număr de 5 de puncte.

Punctajul pentru factorul Cp se acordă astfel:

 • Durata activităţilor corespunde deplin complexităţii acestora, iar
  succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este stabilită în funcţie de logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare acţiune principal necesară este corelată cu activităţile prevăzute a fi realizate în unităţile de timp respective şi corelată cu resursele umane şi materiale identificate pentru desfăşurarea acestora se va acorda punctajul maxim de 50 de puncte.
 • Durata activităţilor corespunde parţial complexităţii acestor, iar
  succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este corelată doar parţial cu logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare acţiune principal necesară este corelată parţial activităţile prevăzute a fi realizate în unităţile de timp respective şi corelată parţial cu resursele umane şi materiale identificate pentru desfăşurarea acestora se va acorda un număr de 25 de puncte.
 • Durata activităţilor este în mică măsură potrivită complexităţii acestora, sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este stabilită într-un mod foarte puţin adecvat în raport cu logica relaţiei dintre acestea, sau durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată în mică măsură cu activităţile prevăzute a fi realizate în unităţile de timp respective şi/sau corelată în mică măsură cu resursele umane şi materiale estimate pentru desfăşurarea acestora se va acorda un număr de 5 puncte.

3. Organizare (O)

Pondere în punctajul total : 30 pct.

Descriere: Componenta Organizare (O)

Algoritm de calcul: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

Punctajul maxim de 100 puncte pentru Organizare, are o pondere de 30% în punctajul final, şi se calculează după formula:

O n = (Ei n+ Es n)

Unde:

O n = punctaj total al ofertei n

Ei n = punctaj experienţă identică al ofertei n

Es n = punctaj experienţă similară al ofertei n

Ei n = Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare experienţă identică prezentată, până la atingerea punctajului maxim de 25 puncte pentru
acest factor.

Es n = Se acordă cate 5 puncte pentru fiecare experienţă similară prezentată, până la atingerea punctajului maxim de 75 puncte pentru
acest factor.

Notă:

 • experiența identică înseamnă efectuarea anlizelor de risc pentru obiective identice cu cele care fac obiectul achiziției, de personalul propus de
  Ofertant pentru realizarea contractului;
 • experienţa similară înseamnă efectuarea anlizelor de risc pentru alte
  categorii de obiective, de personalul propus de Ofertant pentru realizarea
  contractului;
 • pentru fiecare categorie de exeriență punctajul poate fi obținut prin cumularea experienței personalului propus de Ofertant pentru realizarea contractului.

Punctajul total al ofertei se determină prin însumarea punctajelor ponderate de la componenta tehnică și cea financiară.

Durata Contractului

Durata în luni sau în zile

[introduceți numărul de zile]

Contract este supus reînnoirii

NU

Informații privind variantele

 

Vor fi acceptate variante

NU

Informații despre opțiuni

Opțiuni

NU

Informații despre cataloage electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic

Nu este aplicabil

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect / program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

NU

Identificarea
proiectului

Nu este aplicabil

Tipul de finanțare

Nu este aplicabil

II.3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU

Ajustarea prețului Contractului/Acordului-cadru

Nu este aplicabil

III.SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE

Această secțiune include informații despre:

i.cerințele minime pentru participarea la această procedură,

ii.situațiile care ar putea duce la excluderea unui Operator Economic din procedură (motive de excludere) și la modul de prezentare a informațiilor pentru a demonstra că un Operator Economic nu se află în situațiile de excludere,

iii.îndeplinirea criteriilor de calificare și modalitatea de îndeplinire a criteriilor de calificare.

Ofertanții poartă responsabilitatea examinării cu atenție a Documentației de atribuire, inclusiv a oricărui Amendament emis în timpul pregătirii Ofertelor, precum și obținerii tuturor informațiilor solicitate cu privire la orice condiții sau obligații aplicabile Ofertantului prin depunerea unei Oferte în cadrul acestei proceduri de atribuire.

Documentele privind îndeplinirea condițiilor de participare depuse împreună cu Oferta vor
fi furnizate astfel încât să permită comisiei de evaluare a Autorității Contractante să ia o decizie privind îndeplinirea condițiilor de participare.

Neprezentarea informațiilor relevante sau prezentarea eronată a informațiilor privind îndeplinirea condițiilor de participare poate duce la excluderea Operatorului Economic din această procedură de atribuire. 

Prin prezentarea documentelor doveditoare, Operatorul Economic își exprimă acordul că Autoritatea Contractantă poate accesa documentația care face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).

III.1.1) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE, INCLUSIV CERINȚE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRELE PROFESIONALE SAU COMERCIALE

III.1.1.a) CERINȚE REFERITOARE LA MOTIVELE DE EXCLUDERE

Motive de excludere

1.Operatorul Economic sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

2.Operatorul Economic nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

3.Operatorul Economic nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile menționate la articolul 167 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Operatorii Economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere dacă aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (2), 166 alin. (2), 167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și anume dacă:

i. Operatorul Economic, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

ii. cuantumul impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate de Operatorul Economic și restante este mai mic de 10.000 lei (pentru echivalența monetară se va face referire la cursul de schimb publicat de BNR.

iii.  Autoritatea Contractantă stabilește, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de Operatorul Economic, că Operatorul Economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență are capacitatea de a executa Contractul de achiziție publică/Acordul-cadru. Aceasta presupune că Operatorul Economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

iv. Entitatea Contractantă consideră dovezile prezentate ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității prin faptul că Operatorii Economici au adoptat măsuri de conformitate care vizează: (i) remedierea consecințelor oricăror infracțiuni sau abateri și (ii) prevenirea eficientă a săvârșirii unor noi infracțiuni sau a altor fapte ilicite.

Informații referitoare la conflictul de interese

În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.

Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea pe parcursul derulării procedurii de atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici, Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante:


i.
[Introduceți numele, prenumele și funcția în cadrul Autorității Contractante]

ii. [Introduceți numele, prenumele și funcția în cadrul Autorității Contractante]

iii.

Așa cum este definit la art. 59 din Legea 98/2016, o situație de conflict de
interese reprezintă orice situație în care membrii personalului Autorității
Contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în
numele Autorității Contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, în mod
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Situațiile potențial generatoare de conflict de interese sunt cele enumerate la art. 60 din Legea 98/2016, dar nu se limitează la acestea, ci sunt reproduse în continuare ca informații de bază pentru pregătirea răspunsului:

i. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

a. persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre Ofertanți, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre Ofertanți;

b. unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre Ofertanți;

c. unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

ii. situația în care Ofertantul individual are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

iii. situația în care Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului/Acordului-cadru persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

iv. situația în care Ofertantul individual/membrul Asocierii/ Subcontractantul propus/Terțul Susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

v. situația în care Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului/Acordului-cadru persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Informații legate de motivele de excludere în legătură cu abaterile profesionale grave

Conform art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din procedură orice Operator Economic care se face vinovat de abateri profesionale grave.

Pentru a fi exclus din motive de „abatere profesională gravă” în cadrul
acestei proceduri de atribuire, Operatorul Economic trebuie să fi fost
declarat vinovat de o abatere profesională gravă, ceea ce îi pune în discuție
integritatea, printr-o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Informații legate de motivele de excludere în legătură cu denaturarea concurenței

Conform art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din procedură orice Operator Economic pentru care a obținut suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că Operatorul Economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză.

Cel puțin următoarele situații sunt considerate ca reprezentând indicii plauzibile pentru a considera că Operatorul Economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații:


i.
ofertele transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit Documentației de atribuire;


ii.
în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;


iii.
un ofertant a depus două sau mai multe oferte, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;


iv.
un ofertant a depus Ofertă individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca Subcontractant în cadrul unei alte
Oferte.

Pentru a evita încadrarea în motivele de excludere de mai sus sau altele similare care ar putea duce la denaturarea concurenței, un Ofertant nu va depune mai mult de o Ofertă.

Ofertantul care depune mai multe Oferte va fi respins și toate Ofertele prezentate de respectivul Ofertant vor fi respinse. 

Subcontractanții nominalizați în cadrul unei Oferte nu au dreptul să depună o Ofertă în nume propriu sau într-o asociere în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

Informații legate de motivele de excludere privind încetarea anticipată a contractelor anterioare,
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile

Conform art. 167, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din procedură orice operator economic care a demonstrat că și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

Cel puțin următoarele situații sunt considerate a reprezenta în cadrul acestei
proceduri de achiziție o încălcare gravă a obligațiilor contractuale:


i.
neexecutarea contractului;


ii.
livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract.

Dovezi preliminare

Ca dovadă preliminară pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

Documentele
suport ce vor fi prezentate la cererea Autorității Contractante

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și
înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în declarațiile completate.

Documentele suport includ, dar nu se limitează la:


i.
caziere judiciare:cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor, de conducere sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de ONRC;


ii.
certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative : certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art.166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016;


iii.
extras din Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică din care să reiasă că Operatorul Economic are angajați evaluatori de risc care nu sunt înscriși cu analize de risc anulate.


iv.
alte documente echivalente emise de autoritățile competente.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse declarațiile prezentate, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

III.1.1.b) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Cerința referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial în
conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul
economic

Operatorul Economic trebuie să fie înregistrat la ONRC, are sediu social, nu se află în insolvență sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității și are înscris ca obiect de activitate unul din codurile CAEN 7112 sau 7490.

Operatorul Economic trebuie să fie înregistrat în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică în calitate de angajator a unui evaluator de risc.

Dovezi
preliminare

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

Documentele
suport ce vor fi prezentate la cererea Autorității Contractante

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și
înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse declarația pe proprie răspundere completată în acest sens.

Documentele suport actualizate constau în:

Ø certificate eliberate de  registrul comerțului care să:

 •      susțină toate declarațiile pe proprie răspundere;
 •      demonstreze că:

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,

b. își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:

i.  există corespondență între obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru și activitatea economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii Economici având rolul de Ofertant.

ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii și activitatea economică menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană.

Øextras din Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică din care să reiasă calitatea de angajator pentru
evaluatorul/ii propuși să participle la îndeplinirea Contractului;

Øextras REVISAL pentru evaluatorul/ii propus/și să participle la îndeplinirea Contractului, prin care face dovada că aceștia sunt salariații Ofertantului la data depunerii Ofertelor.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în declarațiile pe proprie răspundere completate, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în Anunțul de participare.

III.1.2) SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

Situația economică și financiară

Cerința referitoare la nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuala în domeniul
obiectului Contractului

Media cifrei de afaceri anuala în domeniul obiectului Contractului

trebuie sa dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului, în ultimele [specificați] exerciții financiare încheiate [specificați anii] de cel puțin: [introduceți nivelul minim solicitat și moneda].

Dovezi
preliminare

Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare,
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată
și semnată.

Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii [specificați moneda]. Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, așa cum este publicat de BNR.

Documentele
suport ce vor fi prezentate la cererea Autorității Contractante

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și
înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică, Ofertantul
clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să
prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare
, în conformitate cu
informațiile cuprinse
declarația pe propria răspundere
completată și semnată

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse declarația pe propria răspundere completată și semnată:

i. trebuie să susțină toate declarațiile incluse în declarație pe propria răspundere completată și semnată în acest sens;

ii. includ dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimele [specificați] exerciții financiare încheiate [specificați anii]
indicând cifra de afaceri anuală in domeniul obiectului Contractului [enumerați aici alte tipuri de documente considerate adecvate de Autoritatea Contractantă]

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea  Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în declarația pe propria răspundere completată și semnată, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu
îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la situația economică
și financiară inclusă în Anunțul de participare.

III.1.3) CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ

Capacitatea tehnică și profesională

Cerința referitoare la lista principalelor servicii prestate în mod corespunzător

Lista principalelor servicii prestate în mod corespunzător

Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 2 ani până la data limită de depunere a Ofertei respectiv [specificați anii] a prestat servicii de [introduceți tipul de servicii], în valoare de minim [introduceți valoarea și moneda].

Pentru scopul acestei proceduri:

i. Referința la ultimii 2 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă.

ii. servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept servicii prestate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor menționate.

Dovezi preliminare

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea Autorității
Contractante

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în declarația pe propria răspundere completată și semnată

Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în declarația pe propria răspundere) și care vor fi prezentate de Ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare, considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în declarație pe propria răspundere, includ, dar nu se limitează la

i.procese verbale de recepție/acceptanță a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații:beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării ;

ii.orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în declarație pe propria răspundere. ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu serviciile prestate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în declarația pe propria răspundere completată și semnată.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și / sau profesională inclusă(e) în Anunțul de participare.

III.1.4) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Cerința minimă

Cerința referitoare la asigurarea calității

Ofertantul trebuie să demonstreze că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității ISO9001 sau sărealizeze o scurtă descriere a sistemului de control şi asigurare a calităţii care va fi implementat pentru prestarea serviciilor, precizând documentele şi procedeele de verificare şi monitorizare a contractului de servicii de analiza riscului la securitate fizică.

Dovezi
preliminare

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completă și semnată.

Documentele
suport ce vor fi prezentate la cererea Autorității Contractante

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în declarație pe propria răspundere completată și semnată.   

Documentele suport includ, dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu privire la standardul de asigurare a calității solicitat sau alte dovezi pe care Ofertantul le consideră relevante sau le-a nominalizat în declarație pe propria răspundere completată și semnată.

II.1.5) INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE REZERVATE

Contracte rezervate

NU

Contractul nu este rezervat atelierelor protejate și operatorilor economici, al căror scop este integrarea socială și profesională a persoanelor și cu handicap.

III.1.6) DEPOZITELE ȘI GARANȚIILE SOLICITATE

Garanția departicipare

DA

Ofertantul trebuie să prezinte împreună cu oferta o garanție de participare în sumă de 0.5% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică [RON] valabilă pentru o perioadă de [introduceți perioada] de zile calculate de la termenul comunicat inițial pentru depunerea Ofertelor (amendamentele pentru prelungirea termenului de depunere a ofertelor nu sunt luate în considerare).

 Regula privind modalitatea de constituire a garanției de participare este:

a. virament bancar

sau

b. instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Acolo unde un instrument de garantare este utilizat ca modalitate de constituire a garanției de participare, acesta trebuie să fie

i. emis fie ca „scrisoare de garanție bancară” sau ca „asigurare de garanție”,

ii. în suma și moneda indicată, 

iii. valabil pentru perioada indicată, 

iv. irevocabil, 

v. în formă necondiționată, și anume instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata se va realiza necondiționat, la prima solicitare a Autorității Contractante pe baza declarației sale, în calitate de beneficiar al instrumentului de garantare, dacă Ofertantul se află în una dintre situațiile care determină reținerea garanției de participare.

Pentru garanția constituită prin transfer bancar, se va utiliza următorul cont: [introduceți cont în format IBAN] iar în detaliile tranzacției se va menționa numărul Anunțului de participare.

Pentru garanția de participare cu valoare sub 5.000 de lei, garanția de participare se poate constitui și prin depunerea la casieria Autorității Contractante a sumei în numerar.

 Situațiile care determină reținerea garanției de participare sunt:

i. Ofertantul și-a retras Oferta în perioada de valabilitate a Ofertei indicată în Anunțul de participare sau orice perioadă de valabilitate modificată printr-un amendament/printr-o erată la Anunțul de Participare;

ii.  Ofertantul nu constituie garanția de bună execuție: 

a.în perioada de valabilitate a Ofertei,

b.în conformitate cu instrucțiunile din Documentația de atribuire,

c.în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

iii. Ofertantul a cărui Ofertă a fost declarată câștigătoare a refuzat să semneze Contractul în perioada de valabilitate a Ofertei.

Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către
Autoritatea Contractantă și acceptată de către Ofertant presupune o
prelungire a perioadei de valabilitate a garanției de participare.

O Ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare
conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către Autoritatea Contractantă la
momentul deschiderii Ofertelor, după expirarea termenului de transmitere a
Ofertelor.

Oferta nu este respinsă la momentul deschiderii acesteia atunci când garanția de participare constituită ca instrument de garantare este prezentată conform instrucțiunilor, dar sub altă formă, sumă sau perioadă de valabilitate decât cele solicitate. În situația în care Ofertantul nu remediază, la solicitarea Autorității Contractante sau din proprie inițiativă aspectele legate de forma, suma sau perioada de valabilitate a instrumentului de garantare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea Autorități Contractante, Oferta prezentată este considerată inacceptabilă și nu mai este luată în considerare în procesul de evaluare.

Garanția de participare se restituie de către Autoritatea Contractantă, după cum urmează: 

i. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție de către acesta,

ii. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, în cazul unei proceduri de atribuire a unui Contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanției de bună execuție,

iii. Ofertantului a cărui Ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului cu Ofertantul desemnat câștigător, sau, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea de către Autoritatea Contractantă a unei solicitări exprese din partea Ofertantului pentru restituirea acesteia,

iv. Tuturor Ofertanților care au constituit o garanție de participare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la decizia Autorității Contractante de a anula procedura de atribuire, atunci când nu s-a depus nici o contestație în legătură cu decizia Autorității Contractante de a anula procedura.

Garanția de bună execuție

Garanția de bună execuție este solicitată.

Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea Contractului/Contractului subsecvent, fără TVA, așa cum este această valoare indicată în Contractul/Contractul subsecvent care rezultă din această procedură.

Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Anexa la HG nr. 395/2016 și în formele menționate la art. 40 din Anexa la HG nr. 395/2016.

Garanția de bună execuție va fi executată de către Autoritatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 41 din Anexa la HG nr. 395/2016.

Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 42, alin. (2) din Anexa la HG nr. 395/2016.

Contractul inclus în Documentația de atribuire conține informații referitoare la garanția de bună execuție, după cum urmează:

i. Moneda în care se constituie,

ii. Perioada de valabilitate,

iii. Modalitatea de constituire,

iv. Situațiile care determină reținerea,

v. Situațiile în care este eliberată/restituită.

III.1.7) LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legislația aplicabilă

Această procedură este guvernată de următoarele:

i.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016);

ii.Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 101/2016);

iii.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 395/2016);

iv.Regulamentul C.E. nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 2016;

v.Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din 11 ianuarie 2017;

vi.Instrucțiunea nr. 2/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 300 din 27 aprilie 2017;

vii.Instrucțiunea nr. 1/2018 aPreședintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 926 din 2 noiembrie 2018;

viii.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată ix.H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată,

x.Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/ 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

xi.standardele specifice domeniului managementului riscului, elementelor de protecție mecanofizică, echipamentelor pentru sistemele de alarmare, dispeceratelor de monitorizare și intervenție,

xii.legislația specifică domeniilor de activitate ale BENEFICIARULUI.

Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în Documentația de atribuire.

III.2) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

Informații
privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: DA

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată

H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată,

Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

Condiții de executare a
contractului

Executarea contractului este supusa altor condiții speciale: DA

Analiza de risc pentru o unitate se efectuează prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, potrivit art 2, alin.(3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012.

Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF), conform art. 8, alin. (1) din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013.

Informații
privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligația de a preciza numele si calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea contractului: DA

IV.
SECTIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

Tipul procedurii

o licitația deschisă;

o licitația restrânsă;

o negocierea competitivă;

o dialogul competitiv;

o negocierea fără publicare prealabilă;

o procedura simplificată.

Modalitatea de desfășurare
a procedurii de atribuire

offline

IV.2) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

Publicare anterioară privind această procedură

DA/NU

[Selectați DA dacă Autoritatea Contractantă a publicat anterior un Anunț de intenție sau Anunț privind profilul cumpărătorului în legătură cu această procedură]

Termen limită pentru primirea Ofertelor

Conform datei și orei specificate din Anunțul de Participare

Limba/limbile în care pot fi depuse Ofertele

 limba română

Oice document trebuie să fie în limba procedurii.

Oferta precum și orice comunicări scrise și documentele aferente schimbate între Ofertanți și Autoritatea Contractantă trebuie să fie redactate în limba procedurii.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul  trebuie să își mențină oferta

Oferta trebuie să fie valabilă până la: [introduceți data în format zz/ll/aaaa]

sau

Durata în luni: […] sau în ani: […] de la termenul limită de primire a Ofertelor 

Condiții de deschidere
a Ofertelor

Data: [introduceți data în format zz/ll/aaaa]

Ora locală [introduceți ora în format hh/mm]

Locul de deschidere: La sediul Autorității Contractante

 

Informații despre persoanele autorizate și procedura de deschidere:

După expirarea termenului de depunere a Ofertelor, comisia de evaluare va proceda la deschiderea Ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire.

Deschiderea ofertelor se finalizează cu un proces verbal în care se consemnează modul de desfășurare al ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, dacă documentele au fost semnate cu semnătură electronică extinsă, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte utilizându-se ca referință cerințele din documentația de atribuire.

Autoritatea Contractanta va transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire și îl va încărca în SEAP în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere.

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI

IV.3.1) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

Propunerea Tehnică, care se prezintă în Ofertă, va include:

i. Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;

ii. Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.

Informațiile
care se prezintă în oferta tehnică

Metodologia de abordare a executării Contractului va cuprinde informaţii şi detalii, coroborate cu Condiţiile Contractului şi cu prevederile Caietului de sarcini, cu privire la următoarele:

1. Rezumat executiv: include prezentarea concisă a condiţiilor contractului, incluzând sugestii sau aspecte cheie legate de cerinţele beneficiarului cu privire la rezultatele aşteptate, abordarea propusă pentru atingerea obiectivelor contractului luând în calcul resursele, durata şi succesiunea logică în timp a activităţilor ce urmează a fi utilizate. De asemenea, acest capitol trebuie să includă detalii privind orice explicaţii referitoare la riscurile şi premisele care pot influenţa implementarea contractului (excluzând cele sistemice sau care nu ţin de controlul părţilor).

2. Descrierea detaliată a activitații de realizare a analizei de risc la securitate fizică, cu respectarea precisă a metodologiei din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013, a prevederilor actelor normative incidente domeniului pazei, astfel încât să rezulte de documentaţii de calitate.

Din descriere, trebuie să reiasă că evaluatorul/rii desemnat/ți de Ofertant, desfășoară, în mod obligatoriu, următoarele activități:

 •  încheie acorduri de confidențialitate cu BENEFICIARUL,
 •  culege datele din obiective, prin inspectarea acestora, în condițiile stabilite cu BENEFICIARUL, analizează măsurile de pază, funcționalitatea sistemelor de alarmare existente ori certificările produselor mecanofizice, identifică vulnerabilitățile de orice natură, stabilește vecinătățile, și studiază documentele puse la dispoziție de BENEFICIAR,
 •  identifică și descrie zonele funcționale din obiectiv, potrivit HG 301/2012;
 •  evidențiază activele relevante din patrimoniul beneficiarului;
 •  stabilește contextul extern legat de posibilitățile de fugă, căi de acces, traficul auto și pietonal;
 •  anticipează amenințările prin evidențierea scenariilor de securitate;
 •  folosește o metodă prevăzută de standardul de profil pentru analizarea și estimarea riscurilor;
 •  formulează propuneri de măsuri eficiente și concrete pentru reducerea riscurilor pentru  fiecare obiectiv, pe care  le prezintă și susține față de BENEFICIAR, în vederea implementării acestora potrivit Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică; Conținutul și configurația măsurilor de securitate propuse trebuie să asigure  elementele temei de proiectare;
 •  estimează costurile de implementare a măsurilor fundamentate tehnic și economic, astfel încât beneficiarul să isi poată proiecta bugetul necesar.

3. Grafic de implementare a activităților, include prezentarea detaliată a

planificării activităţilor în unități de timp (ore/zile), cu defalcarea pe etape obligatorii prevăzute de metodologia din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013.

4. Organizarea implementării contractului:
va include măsurile organizaţionale luate şi modalitatea de alocare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru implementarea proiectului, furnizând suficiente argumente care să dovedească faptul că planul de activitate este unul realist şi poate fi pus în practică. Planului de implementare propus trebuie bine fundamentat, combinând cu succes următoarele aspecte:

i. Facilităţile tehnice sau echipamentele folosite de Ofertant pentru implementarea contractului raportat la programul normal de funcţionare şi de întreţinere, a datelor de disponibilitate ale acestora în teren, a modului cum vor fi contribui acestea la o calitate adecvată a livrabilelor;

ii. Resursele umane care vor fi alocate de către Ofertant în scopul culegerii datelor, elaborării componentelor documentației privind analiza riscului la securitate fizică, a realizării livrabilelor, gradul lor de implicare ţinând cont de programul normal de muncă.

iii. Scurtă descriere a sistemului de control şi asigurare a calităţii care va fi implementat de către Antreprenor pentru prestarea serviciilor şi elaborarea documentațiilor, precizarea documentelor şi procedeelor de verificare şi monitorizare a Contractului de servicii;

iv. Măsurile asigurătorii ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea iscurilor ce pot apare pe parcursul execuţiei contractului, inclusiv eventuale asigurări financiare de răspundere civilă ce pot fi încheiate pentru daune produse din execuţia studiilor în teren, personalul implicat sau terţilor, dar şi pentru răspunderea profesională, conform legii, asupra documentaţiilor realizate. Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate), acolo unde va fi cazul.

Notă: Ofertantul are dreptul de a ataşa la prezenta propunere tehnică orice document care să sprijine cele descrise sau elementele supuse evaluării  regăsite în acest formular.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice document doveditor sau de clarificare a elementelor cuprinse în propunerea tehnică a ofertantului sub sancţiunea aplicării prevederilor legale corespunzătoare situaţiei constatate.

IV.3.2) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Modul de prezentare a Propunerii Financiare

Propunerea Financiară va include următoarele elemente:

i. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;

ii.Documentele de fundamentare a prețului.

IV.3.3) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Informații
relevante pentru transmiterea/ depunerea Ofertelor

Ca regulă generală, Ofertanții trebuie să transmită sau să livreze personal Oferta și documentele asociate, doar în format letric la sediul Autorității Contractante, pe baza de număr de înregistrare de intrare, conform instrucțiunilor din prezentul document, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.

 Ofertantul va transmite:

i. originalul și un/ […] [menționați câte copii sunt solicitate] exemplar/exemplare copieal/ale Ofertei, în plicuri sigilate separate, marcând corespunzător plicurile ca „ORIGINAL” și „COPIE” / „COPIE 1”, „COPIE 2” [alegeți corespunzător].

Aceste plicuri care conțin originalul și copia/copiile [alegeți corespunzător] [dacă este cazul]și suportul electronic sunt apoi închise într-un singur plic exterior închis etanș.

Plicul exterior trebuie:

a)să conțină numele și adresa Ofertantului;

b)să fie adresat […] [introduceți denumirea Autorității Contractante]

c)   aibă datele specifice de identificare ale acestei Proceduri de atribuire (număr Anunț de participare și titlul Procedurii de atribuire)

d)  să conțină mențiunea: „A nu se deschide înaintea ședinței de deschidere a Ofertelor de către Comisia de evaluare, înainte de[…] [introduceți data și ora de deschidere a Ofertelor, așa cum sunt acestea specificate în Anunțul de participare]„.

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Vor fi luate în considerare doar Ofertele depuse pe suport hârtie în termenul-limită specificat.

Prețurile incluse de Ofertant în Propunerea Financiară vor respecta următoarele cerințe:

i. Oferta de preț trebuie să acopere toate serviciile solicitate în Caietul de sarcini, așa cum sunt descrise în Documentația de atribuire.


ii.
Prețul care urmează a fi completat în Formularul de Ofertă trebuie să fie  reluat din Propunerea Financiară și trebuie să fie prețul total al Ofertei.

iii. Prețul total inclus în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Candidatul Selectat luând în considerare toate informațiile incluse în Caietul de sarcini.

Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă dacă:

i. Propunerea Financiară este prezentata într-un format diferit de cel specificat în Secțiunea D – Formulare pentru depunerea Ofertei a Documentației de atribuire 

ii. prețul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea Financiară

iii. prețul depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită de Autoritatea Contractantă, iar această valoare nu poate fi suplimentată.

IV.3.4) REGULI ȘI CERINȚE SPECIFICE REFERITOARE LA PREZENTAREA OFERTEI

Documente
solicitate de la Ofertanți

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:

A.Garanția de participare la licitație

B.Declarații pe proprie răspundere a Operatorului Economic, cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la procedură;

C.Declarația privind conflictul de interese a Operatorului Economic;

D.Propunerea Tehnică

E.Propunerea Financiară

Documente
solicitate de Autoritatea Contractantă a fi prezentate în baza prevederilor
art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2) din Anexa la
HG nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) și (2) din Anexa la HG nr. 395/2016
sau art. 196, alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Aceste documente vor fi solicitate:

i. Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire în aplicarea prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016 și art. 132, alin. (2) din Anexa la HG nr. 395/2016 sau

ii. Ofertantului clasat pe locul al doilea în baza prevederilor art. 66, alin. (1) și (2) din Anexa la HG nr. 395/2016.

Documentele ce vor fi solicitate de Autoritatea Contractantă sunt:

1.Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul operatorului economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial;

3.Certificat de atestare fiscală privind lipsa obligațiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

4.Dacă este cazul, documente prin care operatorul economic demonstrează că poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2) și/sau art. 171 din Legea nr. 98/2016.

5.extras din Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică din care să reiasă calitatea de angajator pentru evaluatorul/ii propuși să participle la îndeplinirea Contractului;

6.extras REVISAL pentru evaluatorul/ii propus/și să participe la îndeplinirea Contractului, prin care face dovada că aceștia sunt salariații Ofertantului la data depunerii Ofertelor;

7.situații financiare sau extrase din situații financiare, pentru perioada relevantă.

Perioada de valabilitate a Ofertei

Oferta trebuie să fie valabilă până la data de: data în format zz/ll/aaaa] / pentru o perioadă de […]  luni de la termenul-limită de primire a Ofertelor,
după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare.

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea Contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

Termenul-limită
pentru primirea Ofertelor

Ofertele vor fi transmise/depuse nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri, la sediul Autorității Contractante în cadrul programului de lucru.

Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore).

Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Ofertele depuse la o alta adresă decât cea specificată sau primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

Autoritatea Contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen de cel mult 6 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea Contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen.

Oferta
întârziată

Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri .

Tot în această situație Ofertele depuse la o alta adresă decât cea specificată nu vor fi luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor

Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare.

În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă. Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie:

i. întocmite și depuse în conformitate cu punctul 4.3. Eroare! Fără sursă de referință. și, în plus, plicurile respective trebuie să fie marcate în mod
clar „RETRAGERE”, „ÎNLOCUIRE”, „MODIFICARE” și

ii. primite de către Autoritatea Contractantă înainte de termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare. Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă Ofertanților. Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor.

Deschiderea
Ofertelor

Autoritatea Contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în Anunțul de participare, organizând o ședință de deschidere a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a participa.

Autoritatea Contractantă va transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire (indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere).

IV.5) EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea
îndeplinirii cerințelor minime de calificare

Evaluarea fiecărei Oferte se va face în conformitate cu cerințele specifice prevăzute la alin. 3.1 CONDIȚII DE PARTICIPARE a acestor Instrucțiuni către Candidați și Secțiunea III.1) Condiții de participare a Anunțului de participare asociat acestei proceduri.

Cerințele minime de calificare referitoare la:

i. Motivele de excludere,

ii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi verificate:

i. pentru fiecare operator economic implicat în fiecare Ofertă primită,;

ii. pe baza dovezilor preliminare prezentate de operatorii economici prin declarațiile pe proprie răspundere.

Cerințele minime de calificare referitoare la Situația economică și financiară vor fi verificate: 

i. pentru fiecare Ofertant care a prezentat o Ofertă

ii. pe baza dovezilor preliminare prezentate prin
declarația pe proprie răspundere.

Cerințele minime de calificare referitoare la Capacitatea tehnică și/sau
profesională
vor fi verificate:

i. pentru fiecare Ofertant  care a prezentat o Ofertă

ii. pe baza dovezilor preliminare prezentate de Ofertant prin declarația pe proprie răspundere.

Cerințele minime de calificare referitoare la asigurarea calității și standarde de protecție a mediului, vor fi verificate:

i. pentru fiecare Ofertant care a prezentat o Ofertă

ii. pe baza dovezilor preliminare prezentate de Ofertant
prin declarația pe proprie răspundere.

Evaluarea
Propunerilor Tehnice

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică:


i.
este depusă în conformitate cu formularul inclus în Documentația de atribuire.


ii.
se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din obiectul Contractului.


iii.
demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Dacă este cazul, Autoritatea Contractantă transmite Ofertanților clarificări cu privire la Propunerile Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora.

Ofertanții transmit răspunsul la sediul Autorității Contractante, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea Contractantă Ofertanților.

La finalul evaluării Propunerilor Tehnice Autoritatea Contractantă notifică Ofertanții ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Evaluarea
Propunerilor Financiare

După notificarea rezultatului evaluării Propunerilor Tehnice, se analizează valorile Propunerilor Financiare împreună cu documentele de fundamentare a valorii. Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară:


i.
se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte din obiectul Contractului.


ii.
Este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate serviciile descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară.

Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în prețul serviciilor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. Pentru aceste servicii Autoritatea Contractanta va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului.

Autoritatea Contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare.

Ofertanții transmit răspunsul la clarificările solicitate, la sediul Autorității
Contractante.

Aplicarea
criteriului de atribuire/deliberare

În etapa de deliberare, Autoritatea Contractantă selectează câștigătorul din clasamentul rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul.

Clarificări
solicitate de Autoritatea Contractantă Ofertanților

Autoritatea Contractantă va transmite solicitarea de clarificări prin posta/fax/email  către persoana de contact indicata de Ofertant.

Solicitarea de clarificări a Autorității Contractante si răspunsul Ofertantului vor fi realizate în scris. Nu vor fi permise, vizate, sau oferite, modificări substanțiale ale Ofertei. Determinarea admisibilității unei Oferte de către Autoritatea Contractantă va ține cont numai de conținutul propriu-zis al Ofertei.

În cazul în care Autoritatea Contractantă solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi
considerată inacceptabilă.

Oferta
admisibilă

Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.

Situații ce
determină respingerea
Ofertei

Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în situațiile descrise mai jos.

Oferta
inacceptabilă

Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații:


i.
Oferta și documentele care o însoțesc nu sunt semnate de conducătorul Ofertantului;


ii.
Ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în Documentația de atribuire în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritatea Contractantă;


iii.
în orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuză sa extindă perioada de valabilitate a Ofertei și a garanției de participare;


iv.
nu remediază în termenul acordat eventualele neconcordanțele
referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia;


v.
Ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente;


vi.
Ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice sau propunerii
financiare;


vii.
Ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;


viii.
Ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la Oferta acestuia;


ix.
constituie o alternativă la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în Anunțul
de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;


x.
nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când aceasta cerința este formulată în condițiile art. 51, alin. (2) din Legea 98/2016;


xi.
prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului/acordului-cadru;


xii.
prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului/acordului-cadru, se constată că acceptarea unei astfel de Oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016.

Oferta
neconformă

Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații:


i.
nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției;


ii.
a fost primită cu întârziere;


iii.
prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție;


iv.
este considerată de Autoritatea Contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută;


v.
în cazul în care Ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse;


vi.
nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini;


vii.
conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea Contractantă, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar Ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective;


viii.
conține în cadrul Propunerii Financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate;


ix.
Propunerea Financiară nu este corelată cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului/acordului-cadru, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice;


x.
Oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din
Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea Ofertelor și/sau
oricând pe parcursul evaluării acestora;


xi.
în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din
Legea 98/2016 se constată că Propunerea Financiară are un preț sau conține
costuri neobișnuit de scăzute în raport cu serviciile astfel încât nu
se poate asigura îndeplinirea contractului/ acordului-cadru la parametrii
cantitativi și calitativi solicitați prin Caietul de sarcini.

Oferta
neadecvată

Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță fată
de obiectul contractului/acordului-cadru, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele Autorității
Contractante indicate în documentele achiziției.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VI.1) INFORMAȚII PRIVIND PERIODICITATEA

Achiziție periodică

Nu

VI.2) INFORMAȚII PRIVIND FLUXURILE DE LUCRU ELECTRONICE

Se va utiliza sistemul
de comenzi electronice:

Nu

Se va accepta
facturarea electronica

Nu

Se vor utiliza plățile
electronice

Nu

VI.3) INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații suplimentare

Nu este cazul.

VI.4) PROCEDURI DE CONTESTARE

VI.4.1) ORGANISMUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Denumire oficială

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Adresa

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitatea

București

Cod NUTS

RO321 București

Cod poștal

030084

Țara

Romania

Telefon

+40 213104641

E-mail

office@cnsc.ro

Adresă internet (URL)

http://www.cnsc.ro

Fax

+40 213104642 / +40 21890074

VI.4.2) PROCEDURA DE CONTESTARE

Precizări privind
termenul (termenele) pentru procedurile de contestare

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Autorității Contractante considerat nelegal:

i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată.

Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante.

VI.4.3) SERVICIUL DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE CONTESTARE

Denumire oficială

[…]

Adresă

[…]

Localitatea

[…]

Cod NUTS

[…]

Cod poștal

[…]

Țara

[…]

Telefon

[…]

E-mail

[…]

Adresa de internet

[…]

Fax

[…]

Persoana de contact

[…]

V. DEFINIȚII

În cadrul Documentației de atribuire și pentru derularea acestei proceduri se aplică următoarele definiții:

i. Anunț de participare[5] –document generat electronic publicat de Autoritatea Contractantă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) cu scopul de a informa potențialii Ofertanți și a le oferi posibilitatea de a participa în cadrul acestei proceduri;

ii. Autoritatea Contractantă – persoana juridică identificată în Anunțul de participare, Secțiunea I.1, respectiv [introduceți denumirea Autorității Contractante];

iii. Buletin de răspuns la clarificări – comunicarea emisă de Autoritatea Contractantă pentru a clarifica întrebările primite de la unul sau mai mulți potențiali Ofertanți cu scopul de a furniza informații suplimentare sau de a modifica conținutul Documentației de atribuire și de a le transmite tuturor potențialilor Ofertanți prin intermediul SEAP, utilizând http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub;

iv. Contractant – Operatorul Economic sau Asocierea de operatori economici care devine parte la
Contractul/Acordul-cadru care rezultă din această procedură;

v. Documentație de atribuire – setul de documente identificat în preambulul acestui document;

vi. Documentul Unic de Achiziție European DUAE[6](solicitare) – document generat electronic inclus în Documentația de atribuire în format nativ (.xml) ce conține informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă de la operatorii economici care participă la prezenta procedură de în ceea ce privește motivele de excludere și criteriile de calificare stabilite prin Documentația de atribuire;

vii. Ofertant – orice operator economic sau asociere de operatori economici care a depus o Ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire;

viii. Ofertă – actul juridic prin care un operator economic îşi manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în Contractul/Acordul-cadru care rezultă din această procedură. Oferta cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică, precum și orice alte documente stabilite prin Documentația de atribuire.

ix. Operator Economic – orice persoană fizică sau juridică sau grup/asociere de persoane fizice sau juridice, care este autorizat, în conformitate cu legislația țării în care este stabilit, să ofere pe piață produse, servicii sau lucrări;

x. Scris/în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, inclusiv informațiile transmise și stocate prin mijloace electronice.

i. Zi – se referă la zi calendaristică, cu excepția situațiilor în care este specificat altfel în mod expres;

Cu excepția cazului în care contextul specifică altfel, cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul.

 

 

TABEL COMPARATIV

 

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

1

Art. 59. – În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Art. 72. – În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care personalul entității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele entității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de atribuire.

2

Art. 60. – (1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3).

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în  adunarea generală.

Art. 73. – (1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 72, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

 

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

3

Art. 62. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia autorității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație.

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante.

Art. 75. – (1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 72, aceasta are  obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia entității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație.

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), entitatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri precum: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante.

4

Art. 164.-(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,  pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 3235 și art. 3738 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Art. 177. – (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire
a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire
la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate
de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute la art. 289294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute la art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism prevăzute la art. 3235 și art. 3738 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

5

Art. 165. – (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de
atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind
plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească
sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este
înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că
respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul
economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de
excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau
contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte
modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de
eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora,
inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate
sau a amenzilor.

Art. 178. – (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire
orice operator economic despre care:

a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat, sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau 
contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

6

Art. 166. – (1) Prin excepție de la dispozițiile art. 164 alin. (1) și (2), în cazuri excepționale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din  procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situațiile prevăzute la art. 164 alin. (1) și (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului.

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

Art. 179. – (1) Prin excepție de la dispozițiile art. 177 și art. 178 alin. (1) și (2), în cazuri excepționale, entitatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situațiile prevăzute la art. l77 alin. (1) ori art. 178 alin. (1) sau (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului.

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

7

Art. 167. – (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator
economic care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat,
cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată
încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(11) Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă
nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia
s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de  vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor  solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6).

(71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract.

Art. 180. (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află
în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații internaționale;

d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune- interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic.

 (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu
exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență și care se află în perioada de
observație atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, stabilește că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa contractul
sectorial/acordul-cadru, ținând cont de măsurile adoptate de respectivul
operator privind continuarea activității. Aceasta presupune că respectivul
operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile
necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite
continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în
cadrul procesului de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), se consideră că entitatea
contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici
acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu
exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau
mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă
asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor
nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor
operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc
aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală,
financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe
oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți
operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de
participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de
participare.

(4) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul
alin. (1)
lit. d), entitatea contractantă
solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la
indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în
legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în
termen de maximum 15 zile.

(5) Entitatea contractantă are obligația furnizării tuturor
informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării
punctului de vedere, conform dispozițiilor
alin. (4).

(51) Înainte ca entitatea contractantă să excludă
din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută de art.
180 alin. (1)
lit. f), aceasta trebuie să îi
acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că
implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura
concurența.

(6) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări
grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea
obligațiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea
lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformități
majore care le fac improprii utilizării conform destinației avute în vedere
de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări care nu respectă
cerințele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care
creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.

 

8

Art. 171. – (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente  pentru demonstrarea în concret a credibilității, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.

(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 le poate furniza autorității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor și împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau alte fapte ilicite.

(31) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama  de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute
în vedere.

(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire. 

(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.

(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 164 și 167 nu se aplică: 

a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare;

b) dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant. 

Art. 184. – (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

(2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.

(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 le poate furniza entității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor și împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau alte fapte ilicite.

(31) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.

(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului eonomic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.

(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre. 

(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 177 și 180 nu sunt aplicabile:

a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 177, a trecut o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare; 

b) dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 180 a trecut o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situația, fapta sau evenimentul relevant.

 


[1] Prezentul model este întocmit pentru achiziția serviciilor în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul achizițiilor sectoriale, trimiterile la prevederile legii nr. 98/2016 din prezentul model, se vor înlocui conform tabelului comparativ din finalul acestui document  

[2] Denumirea Autorității Contractante

[3] În prezenta documentație noțiunile de ”OFERTANT”, ”OPERATOR ECONOMIC” și ”CONTRACTANT” sunt echivalente

[4] prezentul formular-cadru a fost redactat pentru a fi utilizat în cadrul unei proceduri FĂRĂ LOTURI, următoarele secțiuni au fost adaptate în acest scop

[5] Având la bază formularul stabilit prin Regulamentul (UE) 2015/1986 din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice.

[6] Stabilit prin Regulamentul (EU) 2016/7 din 5 Ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

Descarca INSTRUCŢIUNI CĂTRE OFERTANŢI in format .DOCX